Besluit splitsingwet uitgesteld

De Hoge Raad gaat vragen stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over de verenigbaarheid van de Splitsingswet met het Europese recht. Het besluit daarover moet dus wachten. Delta, Eneco en Essent zijn ondernemingen waarvan de aandelen in handen zijn van de overheid (provincies en gemeenten). Zij omvatten niet alleen bedrijven die zich bezig houden met de productie, verkoop en levering van elektriciteit en gas, maar ook distributienetbeheerders, dat wil zeggen bedrijven die regionale elektriciteits- en gasnetwerken beheren waarover de levering aan de klanten plaats vindt. Europese richtlijnen, die zijn verwerkt in Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, schrijven voor dat distributienetbeheerders onafhankelijk moeten zijn ten opzichte van niet met de distributie samenhangende activiteiten, zoals productie, verkoop en levering.
Bij de Wet onafhankelijk netbeheer – beter bekend al de Splitsingswet – zijn in 2006 in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet op het punt van de onafhankelijkheid van de netbeheerder strengere regels opgenomen dan waartoe het Europese recht verplicht. Zo mogen netbeheerders geen deel uitmaken van een groep ondernemingen waartoe ook bedrijven behoren die energie produceren, leveren of daarin handelen (het ‘groepsverbod’). Evenmin mogen zij activiteiten verrichten die strijdig kunnen zijn met het belang van het beheer van het desbetreffend energienet (het ‘verbod van nevenactiviteiten’). Voor de overdracht van aandelen in een netbeheerder moet de minister van Economische Zaken toestemming verlenen. Toestemming mag niet worden verleend indien door de overdracht de aandelen uit handen van de overheid zouden raken (het ‘privatiseringsverbod’). Als gevolg van het groepsverbod zijn Delta, Eneco en Essent genoodzaakt zich zodanig op te splitsen dat de netbeheerder geen onderdeel meer van de groep uitmaakt. De overheid behoudt de aandelen in de netbeheerder.
Delta, Eneco en Essent vinden dat het groepsverbod en het verbod van nevenactiviteiten in strijd zijn met het Europese recht, onder meer het vrije verkeer van kapitaal (art. 63 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, verder VWEU) en de vrijheid van vestiging.

Plaats een reactie